Gwarancja i reklamacje

 1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres:
  1. 12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku gdy w karcie produktu brak jest innych zapisów o gwarancji
  2. 24 miesięcy od daty sprzedaży na produkty TENSATOR, Skipper oraz inne z adnotacją w karcie produktu o gwarancji
  3. 36 miesięcy od daty sprzedaży na lustra obserwacyjne (cały asortyment)
  4. 6 miesięcy na nadruki na taśmach metodą termotransferu oraz DTF
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
 5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki lub zdjęcie.
 6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej procedury działania:
  1. prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek w obecności kuriera (ma taki obowiązek)
  2. jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół potwierdzający szkodę
 7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.
 9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

Zwroty

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 7, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło