Wstęp:

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wgprojekt.pl prowadzony jest przez firmę W.G. Projekt Łukasz Wojciechowski z siedzibą w Tychach pod adresem
ul. Grota Roweckiego 21, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6462621308, REGON: 278265786

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 • adres e-mail: info@wgprojekt.pl
 • telefon: +48 668 427 087

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej "Regulaminem", określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Definicje:

 1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.wgprojekt.pl
 2. Sprzedawca - W.G. Projekt Łukasz Wojciechowski z siedzibą w Tychach pod adresem ul. Grota Roweckiego 21, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6462621308, REGON: 278265786
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt - produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktu.
 9. Konto klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. "Cookies” (ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Portalu. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu urządzenie wyświetli ją poprawnie. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę internetową Sklepu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z strony internetowej.
 1. Oferta cenowa

  Firma W.G. Projekt sprzedaje towar nabywcy po cenach według aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem. W.G. Projekt zastrzega sobie prawo do zmian cen w stosunku do cen przedstawionych w cenniku. Wszelkich rabatów firma W.G. Projekt udziela w trakcie bezpośrednich negocjacji z klientem.

 2. Zamówienia

  Zamówienia powinny być złożone poprzez sklep internetowy bądź w formie pisemnej (e-mail) oraz powinny zawierać:

  1. Asortyment
  2. Ilość towaru wraz z jednostką miary
  3. Miejsce i adres dostawy
  4. Telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową
  5. Dane do wystawienia faktury, tj. dokładną nazwę, adres, oraz nr NIP

  Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub zleconym). Koszty transportu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000,00 zł netto dostawa towaru gratis. Za błędy w zamówieniach firma W.G. Projekt nie odpowiada.

 3. Warunki dostaw, transport

  Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia. Towar standardowo wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich FedEx, DPD lub InPost. Na życzenie klienta, możemy wysłać towar inną firmą kurierską na koszt klienta. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zlecić wybranemu przewoźnikowi odbiór towaru w terminie wskazanym przez firmę W.G. Projekt.

 4. Gwarancja i reklamacje
  1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres:
   1. 12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku gdy w karcie produktu brak jest innych zapisów o gwarancji
   2. 24 miesiące od daty sprzedaży na produkty TENSATOR, Skipper oraz inne z adnotacją w karcie produktu o gwarancji
   3. 36 miesięcy od daty sprzedaży na lustra obserwacyjne (cały asortyment)
   4. 6 miesięcy na nadruki na taśmach metodą termotransferu oraz DTF
  2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
  3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
  4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
  5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki lub zdjęcie.
  6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej procedury działania:
   1. prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek w obecności kuriera (ma taki obowiązek)
   2. jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół potwierdzający szkodę
  7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
  8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.
  9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

 5. Zwroty

  1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 7 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
  8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 6. Warunki płatności

  Formy płatności w firmie W.G. Projekt:
  1. Płatności on-line za pośrednictwem systemu Paynow
  2. Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  3. Płatność przelewem na podany rachunek bankowy przed wysyłką towaru
  4. Płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem
  5. Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie naszej firmy w Tychach
  6. Płatność odroczona przelewem bankowym na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności
   Płatność przelewem z odroczonym terminem płatności oferujemy wszystkim jednostkom budżetowym
   W przypadku gdy klientem nie jest jednostka budżetowa płatność przelewem z odroczonym terminem płatności możliwa jest tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 7. Termin realizacji zamówień

  Termin realizacji zamówień na towary standardowe wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności poprzez płatność przelewem, system płatności elektronicznych
  lub płatność kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  W przypadku realizacji pozostałych zamówień obowiązują ustalenia indywidualne.

 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło